Galerija

Ēka Torņa ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, turpmāk Objekts), kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Jēkaba kazarma, tagad – sabiedriska  ēka” (valsts aizsardzības Nr. 6603).

Objekts atrodas valsts nozīmes arhitektūras (pilsētbūvniecības) pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs (aizsardzības Nr. 852) teritorijā.

2021. gada 05.janvāra Būvdarbu līgums Nr. RN-20-357-lī “Par telpu remontu ēkai Torņa ielā 4, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2020/12). Līguma summa: EUR 157 523,92  (Viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs eiro, 92 centi).

2.         2022. gada 21.janvāra Būvdarbu līgums Nr. RN-2022-25-lī/2.8-1 “Telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi ēkā (telpu grupa 043, 044) Torņa ielā 4, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2021/25). Līguma summa: EUR 93 404,49 (Deviņdesmit trīs tūkstoši četri simti četri eiro, 49 centi). Kopējā atjaunojamo telpu platība 192,3 m2 .

3.         2022. gada 25.februāra Būvdarbu līgums Nr. RN-2022-127-lī/2.8-lī “Par remonta darbiem ēkas 3B korpusā 1.stāvā Torņa ielā 4, Rīgā”. Līguma summa: EUR 3 052,47 (Trīs tūkstoši piecdesmit divi eiro, 47 centi).

Darbi saskaņoti Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, un pieņemti ekspluatācijā Rīgas pilsētas attīstības departamentā.